Головна / Новини

Новини

18.03.2012

МАГІСТРАТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

     МАГІСТРАТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

     Додаток 1 до листа Управління від 12.03.2012     № 112/ТО0810-12

     МАГІСТРАТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ  ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

     Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток громадянського та інформаційного суспільства, європейська інтеграція України, проведення політичної, адміністративної та економічних реформ потребують, щоб компетентність, професіоналізм і лідерство відігравали провідну роль у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

      Новий Закон України «Про державну службу» утверджує вимоги високого рівня професійної компетентності осіб, здатних забезпечити результативну роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Лише фахівці, які мають належну професійну підготовку, спроможні ефективно реалізовувати поставлені перед ними завдання. Тож поступальний рух українського суспільства до затвердження європейських стандартів якості життя, вимагає якісно нового підходу до комплектування органів державної влади та органів місцевого самоврядування висококваліфікованими фахівцями відповідно до сучасних вимог управлінського процесу.

      Кузнею кадрів з формування професійно-компетентних, творчо-iнновацiйних управлінців нової генерації, для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, є мережа навчальних закладів, що включає Національну академію державного управління при Президентові України, її регіональні інститути у м.м. Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові та 28 вищих навчальних закладів ІVрівня акредитації, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» (табл.). У 2012 році дев’ятнадцять закладів здійснюють зазначену підготовку за державним замовленням, решта – на умовах контракту.

     Табл.   Перелік вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління»

№ з/п

Назва ВНЗ

1

Академія митної служби України

2

Академія муніципального управління

3

Буковинський державний фінансово-економічний університет

4

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Донецький державний університет управління

6

Донецький національний технічний університет

7

Запорізький національний університет

8

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

9

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

10

Класичний приватний університет

11

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

12

Національний університет біоресурсів і природокористування України

13

Національний університет «Одеська юридична академія»

14

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

15

Тернопільський національний економічний університет

16

Харківський національний економічний університет

17

Херсонський національний технічний університет

18

Хмельницький університет управління та права

19

Черкаський національний
 університет імені Богдана
Хмельницького

20

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

21

Дніпропетровська державна фінансова академія

22

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

23

Львівська державна фінансова академія

24

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

25

Національний університет водного господарства та природокористування

26

Сумський державний університет

27

Чернігівський державний технологічний університет

28

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

     Переважна більшість вищих навчальних закладів вже має значний досвід підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба», інша  частина тільки розпочала таку підготовку.

 Упродовж існування магістратур державної служби, ними було підготовлено більше 15 тис. фахівців, які на сьогодні займають ключові пости в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 За останні п’ять років було підготовлено 12 тис. 091 магістр державної служби, у тому числі:

 - за денною формою навчання за державним замовленням – 1819 осіб;

 - за заочною формою навчання за державним замовленням – 7822 особи;

 - за денною формою навчання на контрактній основі – 941 особа;

 - за заочною формою навчання на контрактній основі – 1509 осіб.

 

Рис. 1. Загальна кількість підготовлених магістрів за державним замовленням та на контрактній основі

 

 Вищі навчальні заклади готують магістрів «Державної служби» за 40 спеціалізаціями, серед яких найбільш популярними є:

 - «Адміністративний менеджмент» - загальна кількість підготовлених магістрів за спеціалізацією становить 4102 особи;

 - «Економіка» - 2219 осіб;

 - «Територіальне управління та місцеве самоврядування» - 990 осіб;

 - «Соціальна сфера» - 656 осіб;

 - «Правове забезпечення» - 642 особи;

 - «Кадровий менеджмент» - 327 осіб;

 - «Управління державними інституціями» - 239 осіб;

 - «Регіональне управління та місцеве самоврядування» - 239 осіб;

 - «Державне регулювання АПК» - 234 особи;

 - «Економічна політика» - 181 особа;

 - «Бюджет і фінанси» - 188 осіб.

 

Рис. 2. Розподіл магістрів за спеціалізаціями

 

     Серед 28 вищих навчальних закладів, що отримали ліцензію МОНмолодьспорт на право здійснення освітньої діяльності з підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба», простежуються явні лідери по кількості підготовлених фахівців ( рис. 3).

Рис. 3. Розподіл кількості підготовлених фахівців по ВНЗ.

 

     Найбільш потужними по кількості підготовлених магістрів за спеціальністю «Державна служба» є Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, загальна кількість підготовлених магістрів сягає 4372 особи, що становить 28,9 % від загальної кількості підготовлених спеціалістів державної служби за всі роки існування магістратур «Державна служба». Харківський національний економічний університет підготував 1710 осіб, що складає 11,3 % від загальної кількості підготовлених магістрів за спеціальністю «Державна служба», Тернопільський національний економічний університет підготував 1680 фахівців, тобто 11,1 %, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля підготував 1560 осіб, що складає 10,3 %, Київський національний економічний університет підготував за спеціальністю «Державна служба» 786 осіб, що складає 5,1 %. Отже, питома вага зазначених 5 вищих навчальних закладів у підготовці фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування досить значна і становить 66,7 %. Решта, 23 вищих навчальних закладів, разом за звітний період підготували 5017 фахівців, що становить 33,3 % від загальної кількості.

     Потужній освітній та науковий потенціал вищих навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління» забезпечують більше тисячі науково-педагогічних і наукових працівників, із них 51 доктор наук з державного управління, 138 докторів наук інших галузей знань, 92 кандидати наук з державного управління та 416 кандидатів наук інших галузей знань. (рис. 4).

 

Рис. 4. Загальна кількість викладачів з науковим ступенем, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба»

 

     До навчального процесу щорічно залучається близько 260вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі державного управління, досвідчених керівників, у тому числі вищі посадові особи держави.

     З метою актуалізації існуючої навчальної системи та навчальних програм вищі начальні заклади, які готують фахівців для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування постійно підтримують зв'язок з багатьма країнами світу, що сприяє використанню світових здобутків державного управління.

     На сьогодні вищезазначені навчальні заклади готуються до вступної кампанії 2012 року. Проводяться Дні відкритих дверей, де кожному бажаючому надають роз’яснення щодо умов вступу на спеціальності галузі знань «Державне управління». По всій Україні відбуваються наради - семінари за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та представників вищих навчальних закладів з обговорення основних аспектів прийому на навчання, бо основною вимогою до вступників-2012, є практичний досвід їх роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 789.

     Комплексний підхід до забезпечення якісної складової вступників здійснює Національне агентство України з питань державної служби, зокрема, проводиться постійний моніторинг роботи магістратур державної служби, працевлаштування випускників тощо.

     Розроблено нові форми вивчення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо направлення на навчання працівників. Напрацьовуються чіткі механізми  відповідальності органів державної влади, особи, яка навчалась та вищого навчального закладу, який здійснював підготовку фахівця щодо збереження робочого місця особи, яку направлено на навчання. Тобто, на час навчання, посада працівника, якого направлено на навчання за денною формою та за державним замовленням не вважається вакантною і може займатись іншою особою лише на умовах строкового договору.

     Орган державної влади та орган місцевого самоврядування зобов’язані надати випускнику, якого направили на навчання, посаду не нижче тієї, які він займав до вступу та можливість реалізації переважного права на просування по службі.

     Ці та інші новітні підходи до вирішення проблем підвищення фахового рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідають вимогам, які неодноразово проголошував Президент України, «що розбудова української державності потребує сучасної підготовки нових управлінських кадрів», тож всі, хто відчуває у собі поклик до служіння державі та має досвід роботи у державних органах та органах місцевого самоврядування - спробуйте свої сили у вступній кампанії 2012 року на спеціальності галузі знань «Державне управління»!

 

Додаток 2 до листа Управління  12.03.2012     № 112/ТО0810-12

     досвід діяльності канадсько-українського Проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні»

     Загальна інформація про Проект

     Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні» (далі – Проект) реалізовується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Канади (підписаний 26 травня 2008 року), фінансується Канадським Агентством з міжнародного розвитку (CIDA) та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти (CBIE) у партнерстві з Національним агентством України з питань державної служби.

      Діяльність Проекту ґрунтується на розробленій на основі широких консультацій з державними службовцями та фахівцями у сфері управління людських ресурсів «Стратегічній рамці щодо системи управління персоналом на державній службі в Україні»[1]. Цей документ містить положення, які в значній мірі знайшли своє відображення у Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки, ухваленої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45.

     Стратегічна рамкамістить 42 рекомендації щодо покращення управління людськими ресурсами на державній службі в Україні. На основі цих рекомендацій, з урахуванням фундаментальних необхідний дій, а також очікувань ключових зацікавлених сторін, було визначено основні пріоритетні напрями діяльності Проекту. Тож, Проект покликаний підтримувати розвиток прозорого та підзвітного врядування в Україні шляхом проведення на центральному рівні цілеспрямованих реформ системи управління людськими ресурсами відповідно до європейських стандартів (стандартів SIGMA/OECD).

      Проект включає три основоположні компоненти:

  •  Професійне навчання та розвиток лідерства. Цей компонентспрямований на надання допомоги Нацдержслужбі України у становленні корпусу професійних лідерів на державній службі з метою підтримки реформи державної служби в Україні шляхом впровадження розроблених профілів компетентностей лідерства, регулярного оцінювання потреб у професійному навчанні вищих державних службовців та застосування програм з розвитку лідерства та менеджменту.
  •  Підтримка професійної та сталої державної службиздійснюється шляхом розроблення та інтеграції цілісних та ефективних процесів і процедур управління персоналом, що стосуються системи класифікації посад, оцінювання під час прийняття на службу та просування, у тому числі щорічного оцінювання, запровадження порівняльного аналізу заробітних плат, створення комплексної системи інформаційного забезпечення управління персоналом тощо.
  •  Система управління та інфраструктура.Компонент передбачає підвищення спроможності Нацдержслужби України та кадрових підрозділів окремих центральних органів виконавчої влади до здійснення реформи системи управління людськими ресурсами в центральних органах виконавчої влади шляхом розвитку системи адміністрування реформи та реалізації на підтримку реформи стратегії інформування громадськості.

     Протягом 4-х років впровадження Проекту було проведено двісті шість (206) публічних заходів за участі близько двох тисяч чотирьохсот (2400) державних службовців в Україні.

     Проект надавав рекомендацій в процесі розробки концептуальних та інших нормативних актів у сфері управління персоналом, у тому числі до проектів: Закону України «Про державну службу» (нова редакція); Положення про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»; Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на 2012-2016 роки; Типового положення про кадрову службу; Концепції формування та розвитку вищого корпусу державної служби та Плану заходів щодо реалізації цієї Концепції;

     У рамках Проекту у співпраці з Нацдержслужбою України були розроблені такі документи/матеріали:

  •  дорожня карта щодо розроблення нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами, яка закладає підвалини для вдосконалення збору та аналізу інформації для покращення планування та просування людських ресурсів;
  •  рекомендації щодо вдосконалення процедури оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
  •  проект Методичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів оцінювання кандидатів під час добору на посади державної служби;
  •  профілі компетентностей лідерства на державній службі в Україні;
  •  методичний посібник з розробки опису посади державної служби;
  •  посібник з класифікації посад та порівняльний аналіз систем класифікації посад державних службовців на основі досвіду 15 країн;
  •  звіт про вивчення потреб у навчанні та розвитку вищого корпусу державної служби та Програма розвитку лідерства 2011 для вищого корпусу державної служби (зокрема тренінгові матеріали).

     Під час розробки усіх документів проводився аналіз законодавства, поточної практики та консультації із залученням державних службовців, зокрема представників кадрових служб. Так, при розробленні Дорожньої карти та Методичних рекомендацій щодо механізмів оцінювання під час добору, було проведено низку інтерв’ю. У рамках Проекту вперше на державній службі в Україні були проведені фокус-групи за участі державних службовців з метою розробки нового порядку оцінювання результатів службової діяльності (4 фокус-групи за участі 30 державних службовців з 11 ЦОВВ), підготовки проекту профілів компетентностей лідерства (4 фокус-групи за участі 33 осіб з 13 відомств) та під час вивчення потреб у навчанні та розвитку керівників І-ІІ категорії посад для розробки Програми розвитку лідерства 2011 (7 фокус-груп, в яких взяли участь 54 держслужбовців з 27 ЦОВВ). Ці документи також були обговорені під час публічних заходів, у тому числі за участі керівників кадрових служб ЦОВВ та місцевих органів влади, секретаріатів ВР та АР Крим, територіальних органів Нацдержслужби України, на міжнародних щорічних конференціях (зокрема Мережі Шкіл та Інститутів державного управління у Східній та Центральній Європі – NISPAcee, Рішельєвських академічних читаннях в м. Одеса тощо).

     Розроблення нових процедур управління людськими ресурсами на державній службі

     Проект Методичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів оцінювання кандидатів під час добору на посади на державній службі в Україні покликаний сприяти ефективності процесу оцінювання рівня професійної компетентності кандидатів, зокрема під час проведення конкурсу шляхом використання вдосконалених методик. Він містить загальні рекомендації, рекомендації щодо розробки тестування з перевірки знань кандидатів, проведення інтерв’ю та проведення перевірки рекомендацій з попередніх місць роботи. Проект не лише провів інформаційну сесію та тренінг з цих питань, але у співпраці зі Школою вищого корпусу державної служби провів пілотування проекту нової методики оцінювання під часу добору, зокрема було проведено 16 структурованих інтерв’ю з кандидатами на посади, за результатами оцінки заповнені 5 вакантних посад у Школі вищого корпусу.

     Нові підходи, пропоновані в рамках розробки нового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, включали механізми посилення впливу процедури на проходження державної служби, в тому числі з прив’язкою виплати річної премії на основі результатів діяльності, удосконалення процесу підготовки та аналізу результатів реалізації процедури на основі єдиних підходів як на рівні окремих органів, так і уряду в цілому, і головне – посилення стратегічної діяльності органів влади та узгодженої діяльності службовців відповідно до пріоритетів та ключових завдань.

     Значна робота була виконана в рамках розробки нових підходів до класифікації посад на державній службі. Так, у контексті вивчення відповідного міжнародного досвіду була підготовлена матриця «Компоненти порівняльного аналізу систем класифікації посад державних службовців 15-ти країн», розроблено глосарій основних термінів і понять з питань класифікації, були розроблені та проведені два тренінги щодо класифікації посад (для групи аналізу політики у складі представників Нацдержслужби України та інших органів влади «Класифікація посад: аналіз міжнародного досвіду та уроки для України» та для працівників Школи вищого корпусу державної служби «Аналіз та оцінювання робіт в організації»). Підсумки роботи знайшли своє відображення у проекті посібника з класифікації посад та методичного посібника з розробки опису посади державної служби, який може бути використаний при аналізі робіт та розробленні профілів компетентності посади державного службовця.

     Дорожня карта щодо розроблення нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами закладає підвалини для вдосконалення збору та аналізу інформації для покращення планування, просування та моніторингу людських ресурсів. У документі на основі найкращих практик наведено основні рекомендації щодо визначеннявимог до нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами (УЛР) як системи, що підтримує реалізацію функцій управління людськими ресурсами та передбачає автоматизацію низки процесів з метою посилення ефективності та стандартизації (уніфікації) процесів. Цей документ може бути використаний та узгоджений з іншими проектами, в тому числі щодо ведення електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

     Розвиток лідерства на державній службі

     Важливий напрям діяльності Проекту – сприяння розвитку лідерства та спільноти керівників на державній службі. Йдеться не про одноосібне лідерство чи вроджені властивості, а про лідерство як компетентність (рівень компетентності керівника): стандарт згідно з яким і набирають, і просувають по службі; як те, чому навчають, яку розвивають; як принцип, який сповідують; як взірець, якого прагнуть і практику, яку повинні реалізовувати керівники усіх рівнів.

     Відповідно до стандартів ISO 9000:2000, компетентність – це демонстрована здатність застосовувати на практиці знання та навички. Тож, компетентності (competencies) – це не лише навички та знання, але й також цінності, особисті якості та підходи, що проявляються у поведінці державного службовця та сприяють досягненню успішних результатів діяльності. Під лідерством мається на увазі здатність вести працівників за собою до спільної мети, наснажувати працівників аби вони прагнули робити те, що є необхідним. Лідер – це той, хто слугує прикладом для інших, демонструє належні практики і у такий спосіб згуртовує навколо себе команду, спроможну досягати поставлених цілей. Для лідерства важливим є не стільки контроль, скільки віра в людей, не покарання за помилки, а навчання на власному досвіді, і відповідно – відкритість до нових ідей, творчість та стратегічність[2].

     Основними групами компетентностей лідерства для керівників на державній службі в Україні за результатами дослідження 2009-2010 років було визначено такі: ефективна комунікація, управління людськими ресурсами, орієнтація на результат та аналітичне мислення. Вони зазначені в Профілях компетентностей лідерства на державній службі в Україні. Компетентності були визначені на основі аналізу міжнародного досвіду та вивчення потреб в Україні, як з точки зору повноважень/функцій керівників станом на сьогодні, так і враховуючи виклики майбутнього в контексті адаптації державної служби до європейських стандартів.

     Було проведено анкетування, в якому взяли участь 545 державних службовців з 55 ЦОВВ (у тому числі 176 представників І та ІІ категорії); організовано фокус-групи та обговорення в рамках інших заходів, у тому числі на міжнародній конференції донорів в Школі вищого корпусу державної служби в жовтні 2009 року.

     Відповідно до визначених груп ключових компетентностей було проведено вивчення потреб у навчанні та розвитку керівників І-ІІ категорії посад (адаптація методології 360), у рамках якого була проведена серія з 7 фокус-груп, 2 серії структурованих інтерв’ю з першими заступниками керівників (15 відомств), анкетування близько 30 слухачів попередніх програм Школи. За результатами вивчення потреб у співпраці з Канадською Школою державної служби[3] була розроблена Програма розвитку лідерства 2011, яка включає тренінги («Ефективні публічні виступи та спілкування зі ЗМІ», «Мистецтво ведення переговорів», «Лідерство в команді», «Мистецтво управління змінами», «Стратегічне управління з орієнтацією на досягнення очікуваних результатів діяльності», «Особистий розвиток лідера»), індивідуальні консультації щодо тем тренінгів, комунікативні заходи (заходи з розвитку мережі керівників вищого корпусу, виступи запрошених гостей тощо). Програма пройшла пілотування у 2011 році, участь у ній взяли близько 100 осіб – керівників вищого корпусу, що працюють у ЦОВВ, Адміністрації Президента, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті
 Кабінету Міністрів України, апаратах судів, інших органах, таких як апарат Уповноваженого з прав людини, Рахункової палати тощо.

     Учасники Програми, які взяли участь в обговоренні Програми, позитивно її оцінюють, підкреслюючи її актуальність та корисність для керівників. Існує думка, що таку Програму необхідно продовжувати і варто проводити як для перших осіб у відомствах, так і для керівників різних рівнів.

     Серед чинників, які, на думку слухачів Програми, зумовили її успішність, є такі: орієнтація на потреби учасників як до розробки Програми, так і під час її впровадження; системність, продумана логіка; фаховість залучених тренерів; якісне експертне супроводження впродовж Програми та можливості для індивідуальних консультацій; ефективна тренінгова методика, збалансованість теорії та практики, вітчизняного та міжнародного досвіду; можливості для спілкування, обміну досвідом, навчання один від одного та подальшої співпраці; доброзичлива атмосфера/ «безпечне середовище для навчання та розвитку»; гнучкість умов участі (можливість відвідувати тренінги з різними групами).

     Розвиток інституційної спроможності Нацдержслужби України до управління персоналом на державній службі та спроможності кадрових служб

     Важливим напрямом діяльності Проекту була підтримка розвитку спроможності кадрових служб, оскільки вони мають бути підготовлені до того, аби відігравати стратегічну роль у відомствах та слугувати основним радниками з питань ефективного управління людськими ресурсами. Крім пропозицій щодо нового типового положення про кадрову службу ЦОВВ та допомоги у модеруванні обговорень щодо цього документу, Проект провів низку інформаційних сесій та тренінгів для кадровиків.Необхідно відзначити, що за результатами ознайомлення з канадським досвідом за підтримки Проекту у 2009 році була створена Рада керівників кадрових служб ЦОВВ, і, протягом останніх років, Проект надавав допомогу Раді у плануванні її роботи, забезпечував матеріалами для обговорення тощо. Для членів Ради Проект розробив та провів тренінги «Стратегічне лідерство в управлінні людськими ресурсами на державній службі», «Методологія вивчення потреб у навчанні та професійному розвитку державних службовців», а також інформаційну сесію «Оцінювання кандидатів під час добору та просування на державній службі». Керівників кадрових служб залучали до обговорення усіх проектів документів, над якими працював Проект, а також до інтерв’ю при аналізі ситуації у тій, чи іншій сфері.

     Проект надавав підтримку для розвитку інституційної спроможності Нацдержслужби України до управління персоналом на державній службі. Так, для персоналу Нацдержслужби України, Школи вищого корпусу державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу надавалися консультації з питань найкращих практик управління людськими ресурсами та шляхів вдосконалення управління персоналом на державній службі в Україні, проводилися такі тренінги, як «Вироблення стратегічного бачення та планування», «Розробка комунікаційної стратегії», «Ґендерний аналіз в процесі розроблення політики», «Методологія вивчення потреб у навчанні та розвитку держслужбовців», «Оцінювання кандидатів на посади під час добору», «Аналіз та оцінювання робіт в організації».

     Проект також підтримував участь представників Національного агентства України з питань державної служби у чотирьох навчальних візитах до Канади, у трьох міжнародних річних конференціях Мережі Шкіл та Інститутів державного управління у Східній та Центральній Європі (NISPACee); навчальному візиті до США, трьох семінарах Європейського інституту державного управління (EIPA).

     За підтримки Проекту у вересні 2009 року вперше в Україні була проведена дводенна міжнародна конференції на тему: «Політична нейтральність на державній службі: від теорії до практики», в якій взяли участь керівники органів державної влади, що відповідають за проведення державної політики та функціональне управління державною службою з 14 країн світу: Вірменії, Азербайджану, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Латвії, Нідерландів, Польщи, України, Великобританії. Цей захід був четвертою глобальною конференцією із серії конференцій «Професія у перспективі». Попередні конференції відбулись: 2005 рік - у Нідерландах, 2006 рік –у Фінляндії, 2008 рік – у Канаді.

 З додатковою інформацією можна ознайомитися на веб-сайті Проекту: http://www.ucs-hrm.org.ua/.


[1] опублікована в інформаційному бюлетені  Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС «Бюрократ» № 5-7 від 10/05/08 - http://www.center.gov.ua/byurokrat/byurokrat-57-5860-vid-10052008.html

[2]Див. Джил Ла Роуз «Необхідно визначати пріоритети розвитку лідерства в Україні»./ Інформаційний бюлетень «Бюрократ». - № 15-16, 2009.- с.3 http://www.center.gov.ua/byurokrat/byurokrat-1516-9293-vid-29082009.html

[3]Див. Пол Мігус  «Навчання – відкритий процес, лідери майбутнього вчаться сьогодні» / Інформаційний бюлетень «Бюрократ». -  № 15-16, 2009. – с.6 http://www.center.gov.ua/byurokrat/byurokrat-1516-9293-vid-29082009.html

    Див. Донна Ачімов «Лідерство на державній службі: досвід Канади для України»./Вісник державної служби України. - №2, 2011. – с.13  http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=485495&cat_id=37402

 

 

Iнші новини

20.09.2016

Відбувся семінар присвячений сучасним вимогам по проведенню ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, що реалізуються на агропродовольчих ринках. 16 вересня 2016 року відбувся семінар організований Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області щодо посилення державного...

16.09.2016

16 вересня 2016 року відбувся семінар організований Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області щодо посилення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за безпекою харчових продуктів на ринках у зв’язку з напруженим епізоотичним станом в Україні. Під час семінару були розглянуті такі...

08.07.2016

     У Черкаській області зафіксовано спалах АЧС        4 липня 2016 року у СФГ «Джерело-Г» (с. Лісове, Тальнівського району, Черкаської області) зареєстровано загибель 5-ти голів свиней віком 6 місяців.      За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, при...

07.07.2016

     Епідситуація в Україні із захворюваності людей на сказ      Держпродспоживслужба повідомляє, що за оперативними даними з початку 2016 року в Україні зареєстровано 3 випадки сказу серед людей.      Протягом червня зареєстровано 2 випадки сказу серед мешканців м. Києва та Рівненської області.  ...

30.06.2016

У Чернігівській області зафіксовано спалах АЧС   У Чернігівській області в особистому підсобному господарстві громадянина, який проживає в с. Хибалівка Куликівського району Чернігівської області, з 28.06.2016 по 29.06.2016 зареєстровано загибель 5 із 32 наявних голів свиней, - повідомляє Головне управління...

29.06.2016

     На Миколаївщині зафіксовано спалах АЧС        28 червня 2016 року у ПСП "Партизанська іскра", що у селі Кримка Первомайського району Миколаївської області, фахівці ветеринарної медицини зафіксували спалах АЧС.       Так, у згаданому господарстві загинуло 9 із 125 голів свиней.     ...

12.05.2016

     12.05.2016 11:55        У Хмельницькій області (с. Гірчична, Дунаєвецький район) зафіксовано спалах африканської чуми свиней, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.        З 03.05.2016 по 10.05.2016 в особистому підсобному господарстві громадянина N зареєстровано...

05.05.2016

         У рамках зобов’язання України з регламентації європейського харчового законодавства та на виконання Постанови КМУ від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в Україні створено новий орган контролю –Державна служба України з питань безпечності...

22.04.2016

     Розміщено для публічного обговорення проекти положень про установи ветмедицини у новій редакції        Розміщені для публічного обговорення проекти положень про установи ветеринарної медицини у новій редакції.        Зауваження та пропозиції просимо надавати за електронною...

18.04.2016

     Володимир Лапа та керівники терорганів Держпродспоживслужби обговорити основні питання функціонування Служби в регіонах        Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа провів нараду з виконуючими обов’язки керівників...

04.04.2016

     Питання скасування мораторію на перевірки може вирішитися у найближчі тижні, - Голова Держпродспоживслужби        Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа розраховує на те, що рішення про скасування мораторію на перевірки підприємств,...

28.03.2016

     Створення Держпрожспоживслужби перебуває на фінальному етапі        Створення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів перебуває на фінальному етапі, - наголосив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під час наради з питань обговорення...

25.03.2016

     У Харківській області виявлено сибірку.        У Харківській області встановлено факт захворювання тварини на сибірку. Збудник виявлений у м'ясі забитої 19.03.2016 р. свиноматки, яка утримувалася у підсобному господарстві в місті Чугуєві, повідомляє Головне управління ветеринарної медицини в...

24.03.2016

Увага АЧС!        З початку року в Україні було зареєстровано 7 випадків АЧС а саме: 3 у Полтавській, 1 у Житомирській, 1 у Кіровоградській та 2 у Одеській області.      В зв’язку з цим головне управління ветеринарної медицини в Запорізькій області нагадує про необхідність дотримання правил утримання...

09.03.2016

     З 9 березня 2016 року розміри плати за послуги, які надаються регіональними службами ветеринарно-санітарного контролю змінено, згідно з Наказом від 26.01.2016 № 18 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96".      З 9 березня 2016 року...

02.03.2016

         На 62-му році життя померла ветеран служби ветеринарної медицини,  колишній начальник головного управління ветеринарної медицини Запорізької області Стулова Валентина Василівна.               Народилася Валентина Василівна 12 лютого 1955 року в с.Замірці, Дергачовського...

31.12.2015

Вітаємо з новим 2016 роком   ШАНОВНІ КОЛЕГИ!   Від імені колективу головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області та себе особисто, прийміть найщиріші вітання з Новим 2016 роком та Різдвом Христовим!   Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань принесуть Вам і Вашим родинам...

14.12.2015

     10-11.12.2015 відбувся семінар присвячений заходам по недопущенню збудника африканської чуми свиней на територію Запорізької області.        10-11.12.2015 відбувся семінар - навчання на тему: «Профілактика та діагностика африканської чуми свиней та інших інфекційних захворювань. Організація державного...

30.11.2015

     Семінар у рамках інструмента TAIEX «Розробка системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) при виробництві кормів і кормових добавок для тварин в Україні»        Представники головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області - начальник...

12.11.2015

     Нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики      Держветфітослужбою України розроблено, а постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 896 затверджено - Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (далі Ліцензійні...

30.10.2015

     Четвертий етап навчань майбутніх аудиторів з безпечності харчових продуктів,процедур, заснованих на принципах НАССР.          Євросоюз допомагає Україні впровадити європейську систему контролю якості продуктів харчування. Державні інспектори ветеринарної медицини Запорізької...

07.09.2015

     04.09.2015 відбувся семінар присвячений заходам по недопущенню збудника африканської чуми свиней на територію Запорізької області.        04.09.2015 відбувся семінар - нарада на тему: «Профілактика та діагностика африканської чуми свиней. Заходи по недопущенню виникнення АЧС. План дій при підозрі...

02.09.2015

     28.08.2015 відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації під головуванням начальника головного управління ветеринарної медицини області Д.О. Дойнова.        У зв’язку з погіршенням епізоотичної ситуації щодо АЧС в Україні, а саме спалахів...

14.08.2015

Інформаційні матеріали по АЧС   Листівка 1 Листівка 2 Листівка 3

11.08.2015

     Брифінг начальника Головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області присвячений АЧС.        11.08.2015 року відбувся брифінг начальника Головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області присвячений ситуації з Африканською чумою свиней, що склалась в Україні та...

27.05.2015

     В період з 17.05.2015 по 26.05.2015 відбувся візит до України фахівців Генеральної адміністрації нагляду за якістю, інспекції і карантину Китайської Народної Республіки (AQSIQ) з оцінки державної системи контролю та проведення інспектування та реєстрації потужностей, на яких здійснюється виробництво білкових кормів на...

22.10.2014

     ЄС сприяє проведенню навчань майбутніх аудиторів з безпечності харчових продуктів в Україні        Державніінспектори ветеринарної медицини Запорізької області, 14.10.2014г. взяли участь у першому навчальному заході, згідно проекту "Вдосконалення системи контролю безпеки харчових продуктів в...

21.10.2014

     Заходи щодо ліквідації та недопущення розповсюдження африканської чуми свиней у Чернігівській області.        30.08.2014 в с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, в особистому господарстві гр. Пилипець Л.Г. було виявлено захворювання двох свиней.       При здійсненні...

20.10.2014

     17 жовтня 2014 року пройшло навчання спеціалістів головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області        17 жовтня 2014 року пройшло навчання спеціалістів головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області, управлінь ветеринарної медицини районів та міст, ЗРДЛВМ,...

02.09.2014

     Держветфітослужба України інформує про виникнення африканської чуми свиней в с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області.        За повідомленням головного управління ветеринарної медицини в Чернігівській області в с. Охрамієвичі Корюківського району виявлено захворювання...

08.08.2014

     Збір коштів для допомоги воїнам збройних сил України        Напередодні Дня працівників ветеринарної медицини України Асоціація  спеціалістів ветеринарної медицини Запорізької області та всі установи ветеринарної медицини області оголосили збір коштів для допомоги воїнам збройних сил...

29.07.2014

     Бріфінг начальника головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області        29.07.14 відбувся бріфінг начальника головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області Дойнова Д.О. щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації та продовольчої безпеки області:...

21.07.2014

     Призначення начальника Головного управління ветеринарної медицини в запорізькій області   НАКАЗ № 339-к від 17 липня 2014 року м. Київ "Про призначення начальника Головного управління ветеринарної медицини в запорізькій області".  

21.05.2014

     Щодо призначення на посаду працівника, який був звільнений з такої посади у зв’язку з призовом на військову службу        Пунктом 3 статті 36 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) підставою для припинення трудового договору є: призов або вступ працівника на військову службу,...

28.04.2014

     Набрав чинності прийнятий Верховною Радою України Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" № 1193 -VII      26.04.2014 набрав чинності прийнятий Верховною Радою України Закон України "Про внесення змін до деяких...

12.02.2014

     Заходи щодо недопущення поширення АЧС в Україні         В Україні продовжують боротися з африканською чумою свиней (далі – АЧС). Ця хвороба, яку виявили нещодавно на Луганщині, несе загрозу не лише галузі тваринництва, але й експортному потенціалу. Зокрема, якщо інфекція буде поширюватися, низка...

15.01.2014

     Загиблих диких кабанів на території Запорізької області не виявлено        Відповідно до інформації Головного управління ветеринарної медицини в Луганській області, 5 січня 2014 року під час контролю державного кордону України спеціалістами Держприкордонслужби  України на території...

23.12.2013

     Головним управлінням ветеринарної медицини в Запорізькій області проведено атестацію державних службовців         Відповідно до наказу головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області від 18.10.2013 року № 162 «Про проведення атестації державних службовців», головним управлінням...

26.11.2013

     Cемінар – навчання з державними інспекторами         22 листопада 2013 року, на базі Запорізької державної регіональної лабораторії ветерианрної медицини був проведений семінар – навчання з державними інспекторами  на тему: “Організація державного ветеринарно-санітарного нагляду і контролю...

17.11.2013

     Професійний розвиток – важлива складова формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»         В умовах проведення комплексної модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, яка закладає підвалини прозорості, ефективності та...

12.11.2013

     Сьома щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови           7 – 8 листопада 2013 року у Національному агентстві України з питань державної служби проходила Сьома щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови. Конференція відбувалася за підтримки Робочої...

20.10.2013

     Запорізька міська державна лікарня ветеринарної медицини інформує:        Запорізька міська державна лікарня ветеринарної медицини  інформує населення міста, що тимчасово призупинена діяльність державної лікарні ветеринарної медицини Заводського району за адресою: вул. Орджонікідзе, 57-а,  у...

06.10.2013

     Головне управління ветеринарної медицини в Запорізькій області повідомляє:        Усіх громадян, суб’єктів господарювання що займаються обігом рибопродукції в Запорізькій області головне управління ветеринарної медицини в Запорізькій області повідомляє про хід виконання Постанови...

22.09.2013

     Щодо права державного службовця займатись медичною практикою на умовах сумісництва        Частиною першою статті 16 Закону України «Про державну службу» визначено, що на державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України «Про засади запобігання і протидії...

10.09.2013

     В новому навчальному році 1485 слухачів розпочнуть підготовку за спеціальностями галузі знань «Державне управління» у 26 вищих навчальних закладах        З метою реалізації Стратегії державної кадрової політики, що є складовою Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних...

25.08.2013

Головне управління ветеринарної медицинив Запорізькій області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:   начальника управління:   •  ветеринарної медицини в м. Запоріжжі Запорізької області   заступника начальника:   •  управління ветеринарної медицини в Бердянському районі...

30.07.2013

     Посилено запобіжні заходи проти африканської чуми свиней      Епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней (далі АЧС) на кордонах України продовжує залишатися дуже напруженою.  У червні-липні в Російської Федерації  зареєстровано 85 неблагополучних пунктів, всього за сім місяців 2013 року ...

04.04.2013

Про посилення запобіжних заходів проти африканської чуми свиней        Епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней (далі АЧС) на кордонах України різко ускладнилася. У червні 2013 року в Ростовській, Воронезькій, Смоленській, Тульській, Тверській та Волгоградській областях Російської Федерації...

31.03.2013

     Держветфітослужба України підсумувала результати діяльності у 2012 році        У м. Києві 28.03.2013 відбулося розширене засідання колегії Державної ветеринарної та фітосанітарної  служби України за підсумками  реалізації  державної політики у сферах ветеринарної медицини, карантину, захисту...

03.03.2013

Оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році        На виконання Указу Президента України від 05.04.2012 № 246 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» оголошується конкурс з добору кандидатів до Президентського...

10.02.2013

     Про підведення підсумків роботи служби ветеринарної медицини Запорізької області за 2012 р       05 лютого 2013 року вЗапорізькому районі у приміщенні Інституту олійних культур було проведено засіданнярозширеної колегії  по підведенню підсумків роботи служби ветеринарної медицини за 2012 рік та її...

04.02.2013

     Єдиний розмір плати за ветеринарні послуги        Повідомляємо, що затверджено наказ Мінагрополітики України від 31 жовтня 2012 року № 666 "Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин,які надаються органами та установами, що...

16.01.2013

     У селі Комишуватка Приморського району Запорізької області знято оголошений через африканську чуму свиней карантин      Відповідно до рішень    надзвичайної протиепізоотичної комісії при Приморській райдержадміністрації від 25.12.  2012  року № 95 та надзвичайної протиепізоотичної комісії...

12.11.2012

     Інформація щодо епізоотичної ситуації з африканської чуми свиней в Запорізькій області        Останнім часом у ЗМІ (зокрема на каналі «1+1») з'являються  повідомлення  щодо можливості зараження від продукції,  отриманої під час переробки тварин з першої загрозливої зони (10 км) по...

07.10.2012

     Обзор прессы сентябрь        В Тверской области обнаружен новый очаг африканской чумы свиней       03.09.2012      В пятницу вечером специалистами отдела вирусологии, ПЦР и ИФА ФГБУ «Тверская МВЛ» вновь был выявлен генетический материал вируса АЧС среди кабанов нашего региона. В...

23.09.2012

     Про зняття карантину з сибірки у с. Вознесенка Мелітопольського району        На засіданні  надзвичайних протиепізоотичної та протиепідемічної комісій при Мелітопольській райдержадміністрації від 5 вересня  2012 року підписане і набуло чинності рішення про зняття карантину щодо сибірки з с....

10.09.2012

Розроблення державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року        Сьогодні Україна у процесі поступової інтеграції до правового простору Європейського Союзу наполегливо реформує систему державно-управлінських відносин.  Адміністративна реформа як один із напрямів...

05.09.2012

Обзор прессы август (продолжение)        О состоявшемся заседании Коллегии Россельхознадзора      17 августа 2012 г      Заседание было посвящено обсуждению комплекса неотложных мер по борьбе с африканской чумой свиней и недопущению ее дальнейшего распространения по территории России.  ...

04.09.2012

     Обзор прессы август (начало)        В Волгоградской области обнаружены новые очаги АЧС      июль 31 2012      Новые очаги африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в одном из личных подсобных хозяйств в селе Шелестово Октябрьского района и на ферме ОАО имени Крупской Котельниковского...

26.08.2012

Роз’яснення щодо тимчасових обмежень обігу тваринницької продукції        У зв'язку з веденням карантину по АЧС на с. Комишуватка Приморського району та провадженням певних  обмежень на обіг тваринницької продукції на території області, до органів державної влади та головне управління ветеринарної...

22.08.2012

Щодо виявлення сибірки у Запорізької області        18 серпня поточного року поблизу села Вознесенка у Мелітопольському районі виявлено захворювання сибіркою однієї голови молодняку великої рогатої худоби. (експертиза Запорізької обласної державної лабораторії ветеринарної медицини від 18.08.2012 №...

14.08.2012

     Cтворено нормативне підґрунтя професійної та ефективної державної служби (продовження статті)        Наказ Нацдержслужби України від 05.03.2012 № 44 «Про затвердження порядку ведення, обліку  та зберігання особових справ державних службовців»      Зареєстровано в Мін’юсті від 27.04.2012...

12.08.2012

     СТВОРЕНО НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  (початок статті)        Пріоритетним завданням Національного агентства України з питань державної служби в поточному році є проведення комплексу заходів для повномасштабного введення в дію з 1 січня 2013 року нової...

09.08.2012

     Інформація про випадок африканської чуми свиней у Запорізькій області        У  Приморському районі на подвір’ї гр. Алтухова В.М. (с. Комишуватка, вул. Шевченко, 93)  31.07.2012 року було виявлено захворювання свиней на  африканську чуму свиней.      Рішенням Державної надзвичайної...

15.07.2012

На шляху створення цілісної системи роботи з кадрами        Указом Президента України від 20 липня 2012 року № 453/2012 затверджено План заходів щодо реалізації у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки. Підготовку згаданого Плану забезпечено Нацдержслужбою України відповідно до...

03.07.2012

     Обзор прессы июнь 2012        Астана - 6 июня /KZinform/.      Казахстанским владельца скота в 2011 году из бюджета было   выделено более 462 млн тенге на возмещение ущерба за уничтоженный скот, зараженный ящуром, сообщает пресс-служба ГУ «Республиканский противоэпизоотический...

14.06.2012

     Привітання Голови Нацдержслужби України В`ячеслава Толкованова з Днем державної служби   Шановні колеги!         Щиро вітаю Вас з професійним святом – Днем Державної служби.       Ваш внесок у становлення та розвиток незалежної Української держави є безцінним. Державний...

12.06.2012

     Інформація про формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році        Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» добір кандидатів здійснюється на конкурсній основі. До участі в...

05.06.2012

Обзор прессы май 2012      Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Тульской области      15:10 02/ 05/ 2012      Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на территории охотничьего хозяйства в Тульской области, говорится в сообщении Россельхознадзора.      Так, сотрудниками управления...

27.05.2012

     ЩОДО СТАНУ ПІДГОТОВКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ВІД 17 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ № 4050-VI «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»      2012 рік – рік комплексної реформи державної служби.      Пріоритетним завданням Національного агентства України з питань державної...

20.05.2012

     НА СТАРТІ ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» Додаток   до листа Управління від 14.05.2012 № 202/ТО0810-12     Цьогоріч п’ятий ювілейний конкурс за звання кращого державного службовцяпроводиться у контексті виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження...

14.05.2012

     Обзор прессы апрель 2012      Ущерб от АЧС в Белгородской области может составить около 7 млрд руб      17:17 05/04/2012 БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости.      Белгородские власти подсчитали приблизительный ущерб от заноса вируса африканской чумы свиней в один из районов региона: непрямые потери...

15.04.2012

     КВАЛІФІКОВАНИЙ ПІДБІР КАДРІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (Додаток  до листа Управління від 19.04.2012   № 173/ТО0810-12)      В контексті реалізації адміністративної реформи, розпочатої у 2010 році Президентом України, пріоритетного значення набувають питання модернізації...

05.04.2012

     Обзор АЧС март 2012      Российская Федерация - вспышка ящура в Приморском крае       2 марта 2012 года       Ящур был обнаружен на частной ферме в деревне Усачевка в Приморье (Приморский край) в отдаленном юго-восточном уголке страны. Вспышка поразила шесть коров и одну овцу из 240 голов КРС, 35...

29.03.2012

     ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» (НОВА РЕДАКЦІЯ) Додаток до листа Управління від 27.03.2012 № 140/ТО0810-12      НА ШЛЯХУ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)      З метою реалізації нового Закону України «Про державну...

04.03.2012

     Обзор АЧС февраль 2012      АЧС. Очаг 1: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Среднеахтубинский район, государственный заповедник регионального значения «Лешевский» Дата возникновения очага – 29.01.12 Вид животных – дикие кабаны (заболело – 2, пало – 0, уничтожено – 2, убито - 0) Возбудитель инфекции:...

19.02.2012

     Про затвердження форм регламентів (інформаційних карток) Наказ №160 від 30.12.2011 (м. Київ) «Про затвердження форм регламентів (інформаційних карток)»   Регламент на видачу ветеринарних документів та дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного...

12.02.2012

     Стратегія державної кадрової політики      СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ - ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ДІЙ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ      Президентські модернізаційні реформи, спрямовані на реалізацію національних інтересів у контексті розвитку України як демократичної,...

05.02.2012

     Распространение Болезни Шмаленберг      В северо-западной Европе (Голландия, Германия, Бельгия) с августа 2011 года появилось новое эмерджентное) заболевание обусловленное вирусом Шмалленберг (ВШ).      Возбудитель классифицирован как представитель рода Ортобуньявирус, cерогрупп Симбу (18...